Fenntartható fejlődés
A fenntartható fejlődés definíciója az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Gro Harlem Brundtland, norvég miniszterelnöknő vezetésével) 1987-ben ,”Közös jövőnk” címmel kiadott jelentésében jelent meg. A jelentés definíció: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.
Egyszerűbben megfogalmazva a fenntartható fejlődés a gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek harmonizációja.

Vállalati fenntarthatóság
A vállalati fenntarthatóság egy üzleti megközelítés, ami hosszútávon növeli a vállalat értékét (akár részvényértékét) azáltal, hogy kiaknázza a lehetőségeket és csökkenti a kockázatokat mind a gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés téren. A vállalati fenntarthatóság vezetői hosszú távú értéket teremtenek azáltal, hogy stratégiáikat és menedzsmentjüket úgy alakítják, hogy élni tudnak a fenntartható termékek és szolgáltatások piaci lehetőségeivel, miközben sikeresen csökkentik és elkerülik a fenntarthatóság költségeit és kockázatait. [forrás: Dow Jones Sustainability Index]

A vállalati fenntarthatóság témakörei a hármas pillér mentén a következők:

Gazdasági dimenzió
Felelős vállalatirányítás
Kockázat- és krízismenedzsment
Etika és működési kódex
Megfelelőség
Korrupció & megvesztegetés
Ügyfélmenedzsment
Márkamenedzsment
Termék-, szolgáltatásfejlesztés

Környezeti dimenzióvállalati fenntarthatóság
Környezeti teljesítmény (ökohatékonyság)
Környezeti jelentés
Környezeti politika /menedzsmentrendszer
Klímastratégia

Társadalmi dimenzió
Munkáltatói gyakorlat
Humán tőke fejlesztés
Tehetségek vonzása és megtartása
Társadalmi szerepvállalás, jótékonyság
Társadalmi jelentés
Érdekelt felek figyelembevétele
Szállítói sztenderdek

Tévutak
A fentiek alapján jól látható, hogy azzal, ha egy vállalat kifesti egy óvoda kerítését, még nagyon keveset tett fenntarthatóságáért. Ugyanígy nem állítható CSR-nak vagy fenntarthatóságnak az, ha egy vállalat társadalmi szervezetek programját támogatja.
Ezek kis és akár fontos lépések ugyan, de még nem tekinthetők a teljes vállalatot átfogó működésnek, stratégiának. Az a vállalat pedig, amelyik működésében a környezet pusztítását éri el, de közben nagylelkűen pénzeket adományoz zöldeknek, környezetvédelmi programoknak, a zöldre festés élő példái. Itt még az is valószínűsíthető, hogy a környezetpusztításból származó bevétele a vállalatnak nagyságrendekkel nagyobb, mint amit jótettekre fordít.

A vállalati fenntarthatósághoz olyan alkalmazott elméletek is hozzájárulnak, mint nem csak a fenntartható fejlődés, de a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), a stakeholder elmélet és vállalati elszámoltathatóság (accountability).

A vállalati fenntarthatóság nagyon komplex, a teljes vállalati struktúrát érintő stratégiai és működési folyamat. Nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, de amennyiben a szándék valós, akkor apró lépésekkel, kitartó munkával hosszútávú értékeket teremthet a cégnek és az egész társadalomnak.Sustainable development

Definition of sustainable development was released in the report ‘Our Common Future’ in 1987 by the World Commission on Environment and Development (chaired by Gro Harlem Brundtland). According to the report „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Corporate sustainability

Corporate sustainability is a business approach that increase the companie’s value in long-term (even its shareholder value) by embracing the opportunities and minimising the risks deriving from economic, social and environmental developments.  Corporate sustainability leaders achieve long-term value by gearing their strategies and management to harness the market’s potential for sustainability products and services while at the same time successfully reducing and avoiding sustainability costs and risks. [source: Dow Jones Sustainability Index]

Topics of corporate sustainability according to the tripple bottom line are the following:

Economic dimension
Corporate responsibility
Risk and crisis management
Ethics
Compliance
Corruption & bribery
Consumers / customers
Brand
Products and services

Environemental dimension
Environmental performance (eco-efficiency)
Environmental reporting
Environmental policy / management system
Climate strategy

Social dimension
Employment practices
Human capital development
Talent attraction
Corporate citizenship, philantrophy
Social reporting
Stakeholder management
Supply chain management

Misconceptions

As it is obvious based on the above with only painting a kindergarten’s fence a company does a very little for sustainability. In the same way donations for non-governmental organisation is not equal with CSR, neithert with sustainability, as it is just the part of it.

These are small and even important steps, but they are not an reflecting a responsible overall operation and strategy integrated by the whole corporation. The company which operates resulting environmental damages, but in the meantime provides bountiful donations for green NGO-s, environmental programs, is the good example for green washing. In this example it is very possible that the companie’s benefit arising from environmental damage is much bigger than its costs on philantrophy.

To corporate sustainability such applied theories contribute like sustainable development, corporate social responsibility (CSR), stakeholder theory and accountability.

Corporate sustainability is a very complex, overall company-wide strategic and operational process. It can not be established from one day to other, but if there is a real intention, then step by step, with persistent work, it can create a long-term value for not just the company, but also for the society.